پرس ها

همانطور که می‌دانید پرس‌ها انواع مختلفی دارند و بنا بر شرایط، نیاز و عملکرد دستگاه، نوع آن انتخاب می‌شود. گروه ماشین سازی کارن پرس‌های هیدرولیکی خود را به صورت عمودی و افقی طراحی و اجرا می‌نماید. پرس هیدرولیکی ماشینی است که بستر یا صفحه ای در قسمت پایینی خود دارد تا مواد در زیرش قرار بگیرد و پرس شود. عملکرد پرس هیدرولیک با استفاده از اصل پاسکال معنا پیدا می‌کند که این اصل بیان می دارد که زمانی که فشاری بر یک سیال موجود در محیطی بسته اعمال می شود این فشار همیشه در این محیط بسته ثابت می ماند. به بیانی ساده پرس هیدرولیک ماشینی است که از فشار اعمال شده بر سیالات جهت له کردن اجسام استفاده می کند. جوزف براماه پرس هیدرولیک را اختراع کرد به همین دلیل پرس هیدرولیک را بنام پرس براماه نیز می شناسند.

نحوه کار پرس هیدرولیک گروه ماشین سازی کارن

از آنجایی که پرس هیدرولیک بر اساس اصل پاسکال کار می کند عملکرد آن به مانند یک سیستم هیدرولیک می‌باشد. یک پرس هیدرولیک شامل اجزاء اصلی مورد استفاده در یک سیستم هیدرولیک به مانند: سیلندر، پیستون ها، لوله های هیدرولیک و... می باشد. کارکرد پرس و سیستم هیدرولیک نیز خیلی به هم شبیه هستند. این سیستم از دو سیلندر شامل سیلندر اصلی و سیلندری کوچکتر به نام اسلیو سیلندر تشکیل شده است که تغذیه ی سیستم از سیلندر کوچکتر انجام می شود. پیستون این سیلندر فشرده می شود و روغن فشرده شده از طریق یک لوله به سیلندر بزرگتر جریان پیدا می کند نیروی اعمالی بر روی پیستون سیلندر پیستون بزرگتر، سیال را به سیلندر کوچکتر برمی‌گرداند. نیروی اعمالی بر سیلندر کوچک باعث ایجاد نیروی بزرگتری در خروجی سیلندر بزرگ می شود.

پرس هیدرولیک بیشتر برای اهداف صنعتی که به فشار بالایی جهت پرس فلزات و تبدیل آنها به ورق های نازک نیازمند است مورد استفاده قرار می گیرد. یک پرس صنعتی از صفحاتی بعنوان واسطه جهت کمک به صفحات اصلی پرس برای له کردن یا پانچ قطعات استفاده می کند. گروه ماشین سازی کارن با اختلاف در سال‌های گذشته، موفق به طراحی و اجرای دستگاه‌های پرس عمودی و افقی در کشور شده است.

انواع پرس ها