10 بهمن 1401
تفکیک زباله شهری ماشین سازی کارن

مهم ترین دستگاه ها در خط MRF

MRFها افزودنی‌های بسیار خوبی به فرآیند بازیافت هستند و در واقع برای اطمینان از اینکه تمام مواد قابل بازیافت به درستی پردازش می‌شوند مفید هستند. تأسیسات بازیابی مواد (MRF) تأسیساتی هستند که هم از ماشین‌ها و هم از افراد برای حذف و ...