9 آذر 1401
اکستروژن پلاستیک ماشین سازی کارن

اکستروژن پلاستیک

اکستروژن پلاستیک روشی رایج برای پخت و احیای مواد پلاستیکی است. در این فرآیند ابتدا مواد خام پلاستیکی توسط مارپیچ به جلو رانده می شود. المنت های حرارتی اطراف محفظه مارپیچی مواد را گرم و ذوب کرده و مواد را به شکل مذاب حرکت می دهد.